Frequently Asked Questions

چگونه هنگام تغییر نام مشخصات مالک جدید بیش از یک نفر ثبت شود؟
 بصورت معمول اشتراک گاز به نام یک شخص ثبت میشود اما در صورت اصرار متقاضی میتوانید به یکی از روش های زیر اقدام نمایید:
1- در فیلد نام ، نام و نام خانوادگی شخص اول  و در فیلد نام خانوادگی  نام ونام خانوادگی شخص دوم را وارد نمایید.
2-در فیلد نام ، نام و نام خانوادگی شخص اول و در فیلد نام خانوادگی  کلمه (وشرکا)وارد نمایید.

درنهایت به استحضار میرساند در هیچ کدام از این حالت امکان درج قدر وسهم وجود ندارد.

Back To Index > شرکت گاز تهران(سامگ)


 Last updated Sun, Jul 3 2022 5:18pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!