Frequently Asked Questions

هم رمز ورود به سامانه و هم آدرس ایمیل ثبت شده در پرتال خود را فراموش کرده ام؟

دفتر می بایست درخواست خود را طی   یک نامه رسمی   به همراه   تصویر مجوز دفتر  که اعتبار دارد ،  به ایمیل  password@epishkhan.ir  ارسال فرماید. (نامه و مجوز اسکن شده و از طریق ایمیل ذکر شده ارسال گردد).

نکته:  نامه  ارسالی حتما می بایست دارای مشخصات زیر باشد :

1- بر روی سربرگ دفتر به همراه مهر و امضا  
2-دارای تاریخ و شماره نامه
3- مشخصات نام ونام خانوادگی مسئول دفتر ، کدملی  مسئول دفتر ،  آدرس و شماره تلفن تماس حتما درنامه ذکر گردد.

Back To Index >  درگاه پیشخوان


 Last updated Mon, Jun 12 2017 12:54pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!