Frequently Asked Questions

روند انجام تسویه حساب چگونه است؟
 
روند دریافت تسویه حساب سامانه سامگ:
1. ثبت درخواست پاسخ به استعلام بدهی
2.صدور قبض المثنی
بعد ازبه اتمام رسیدن درخواست پاسخ به استعلام بدهی در اداره گاز، باید درخواست قبض المثنی ثبت شود و آخرین قبضی که برای مشترک در فرآیند قبلی صادر شده است را به مشترک تحویل دهید.
پس از پرداخت قبض توسط متقاضی امکان ثبت هرگونه درخواست در سامانه برای متقاضی فراهم است.
لازم به ذکراست، این روند ثبت دو درخواست جداگانه، توسط تیم فنی سامانه درحال بررسی است و در آینده این روند تغییر خواهد کرد.

Back To Index > شرکت گاز تهران(سامگ)


 Last updated Sun, Jul 3 2022 5:18pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!