Frequently Asked Questions

گزینه استعلام آخرین وضعیت
امکان استعلام در لحظه وضعیت درخواست های درحال برررسی، اضافه شده است.

پیرو اطلاعیه های قبلی، اعلان های رد یا تایید درخواست ها 24 ساعت بعد از تایید مرکز، در سامانه پیشخوان لحاظ میشود=> اما من بعد در صورت مراجعه دوم متقاضی به دفتر پیشخوان، کاربر میتواند در همان لحظه با کلیک بروی گزینه "استعلام آخرین وضعیت"، از آخرین وضعیت درخواست متقاضی مطلع شود.


برای این منظور می بایست از کارتابل "درخواست های ثبت شده" ، درخواست متقاضی را جستجو نموده و بر روی گزینه "استعلام آخرین وضعیت" کلیک نمایند. در این صورت چند حالت ممکن است برای درخواست وجود داشته باشد که توضیحات در فایل راهنما پیوست موجود است

Attachments: مستند راهنمای استعلام وضعیت درخواست.pdf (793.6 kb) 
Back To Index > صدورکارت بهداشت - وزارت بهداشت


 Last updated Mon, Oct 12 2020 5:13pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!