Frequently Asked Questions

عدم دریافت رسید در سامانه سامگ
در حالت کلی زمانی که درخواست به اداره گاز ارجاع داده میشود، دیگر فرایند در پیشخوان بسته شده و نمیتوان رسید به مشترک تحویل داد.
البته برای شرکت گاز هم رسید نیازی نیست و درخواست در کارتابل اداره گاز قابل مشاهده است.

Back To Index > شرکت گاز تهران(سامگ)


 Last updated Sun, Jul 3 2022 5:18pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!