Frequently Asked Questions

طریقه مشاهده جزییات صورت حساب
 این خدمت به منظور ارائه جزییات صورت حساب قبض است و متقاضی از این طریق متوجه میشود هزینه ثبت شده در قبض از چه قسمت هایی تشکیل شده است.
از پنل خدمات پس از فروش گزینه قبض و صورت حساب و سپس محاسبه جزییات صورت حساب را انتخاب کرده و مراحل ثبت درخواست را انجام دهید. پس از پرداخت موفق و دریافت رسید پیشخوان به صفحه ای هدایت میشوید که با وارد کردن شناسه صورت حساب و سری صورت حساب و کلیک بر روی نمایش جزییات صورت حساب،اطلاعات مورد نظر نمایش داده خواهد شد و امکان چاپ آن نیز فراهم است.
نکته: سری صورت حساب و شناسه صورت حساب هم در قبض متقاضی و هم در همین پنل قسمت اطلاعات اشتراک موجود است.

Back To Index > شرکت گاز تهران(سامگ)


 Last updated Sun, Jul 3 2022 5:18pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!