Frequently Asked Questions

2. سرپرست خانوار مربوط به یک پرونده فوت نموده است چگونه اين پرونده را اصلاح نماييم ؟
  • در صورتی که پرونده به صورت تک نفری ثبت شده و تحت تکفل ندارد، پرونده پس از فوت سرپرست خاتمه پیدا کرده و می بایست در سیستم بایگانی گردد. در صورتی که فرد دارای تحت تکفل می باشد ، پرونده را جهت رفع نقص انتخاب می کنیم و کد ملی یکی از افراد تحت تکفل را که به عنوان سرپرست خانوار مشخص شده در محل مربوطه وارد می کنیم. پس از انجام این کار پرونده قدیمی حذف شده و پرونده جدیدی ایجاد شده که باید تکمیل گردد.

Back To Index > صدور کارت مرزنشینی


 Last updated Mon, Jun 12 2017 11:47am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!