Frequently Asked Questions

چه مجوزهایی در سامانه قابل قبول است؟
سمت راست قسمت ثبت نام (لینک بعد از مدارک ثبت نام) گزینه ای به نام "فهرست مجوز های قابل ارائه" وجود دارد که مطابق مجوزهای ذکر شده در این قسمت میتوان ثبت نام نمود.

Back To Index > تدارکات الکترونیکی دولت


 Last updated Tue, Jan 30 2018 1:21pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!