Frequently Asked Questions

ابطال پرونده های رد شده به چه صورت است ؟
کلیه درخواست های تقسیم نامه سهام عدالت که بیش از 45 روز در وضعیت رد شده توسط خصوصی سازی باقی بماند، یک پیامک به ورثه ارسال می شود، که نهایتا تا 15 روز بعد جهت بررسی مشکل پرونده به دفتر پیشخوان مراجعه کنند.
بعد از 15 روز از زمان ارسال پیامک ، اگر وضعیت درخواست همچنان به صورت رد شده باشد، پرونده ابطال خواهد شد.

Back To Index > تقسیم نامه سهام عدالت متوفیان


 Last updated Mon, Mar 11 2019 9:26am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!